Praktika kokkuvõte

Haridustehnollogia praktika viisin läbi oma koolis, Uuemõisa Lasteaed-Algkoolis. Enda koolis praktika läbiviimine on kindlasti oluliselt lihtsam kui mõnes võõras, sest tunnen õpilasi ja õpetajaid ning oman ülevaadet nende oskustest, tean, kes milleks võimeline on ning mida pean ühe või teise inimese puhul arvesse võtma.

Praktika alguses seadsin endale järgmised eesmärgid:

 • Valmistan ette ja viin läbi ainetunnid kasutades digivahendeid.

See ülesanne ei olnud tegelikult üldse raske, sest olen seda ennegi teinud. See oli mu tavalise  igapäevase töö üks osa ja on kindlasti ka edaspidi. Võib-olla sellel praktikaperioodil erines see ainult seetõttu, et selliseid konspekte ma küll igapäevaselt ei tee ja seetõttu mõtlesin tunni veel põhjalikumalt läbi.

 • Tundide läbiviimisel kasutan erinevaid keskkondi.

Mulle on alati meeldinud kasutada erinevaid uusi keskkondi õppetundides, kuid siin pean kindlasti arvestama sellega, et ei tohi sellega liiale minna. Õpetajana pean oluliseks, et õpilastel  on võimalus valida, kuid alati ei saa minna  seda teed, sest on ka õpilasi, kes valivad sel juhul alati endale turvalise ja tuttava keskkonna.

 • Viin läbi koolitusi õpetajatele digivahendite kasutamiseks õppetunnis.

Kuna meie lasteaed- algkoolis läbis praktika veel kaks õpetajat, siis jagasime omavahel õpetajad oskuste järgi ära. Minu ülesandeks oli viia läbi koolitus neile, kellel oli varasem kokkupuude digivahenditega. Kolm   koolitusel osalenud õpetajat õppisid ise  ka Haapsalu Kolledži praktilise haridustehnoloogia koolitusel ning   seetõttu oli võib-olla lihtsam   oma koolitust läbi viia. Hea on ikka koolitust teha, kui kõik on motiveeritud ja valmis katsetama uusi võimalusi/keskkondi/vahendeid ning kedagi ei pea sundima. Minu esimene koolituskogemus haridustehnoloogia valdkonnas oli väga positiivne. Koostöö kolleegidega sujus ja tunda end haridustehnoloogi rollis oli innustav. Mulle meeldis olla selles rollis, kuid vajan kindlasti rohkem tööd enesega ja kogemuspagasit, et teha seda paremini.

 • Nõustan kolleege individuaalselt uute keskkondade kasutamisel.

Meie koolitused kandusid üle järgmistesse päevadesse, kus toimusidki individuaalsed nõustamised ja kogemuste vahetamised.

Praktika plussid-miinused

+ Täiendasin oskusi oma õppetunnid siduda tehnoloogia kasutamisega.

+ Oskus kiirelt reageerida situatsioonides, kus midagi ei toimi.

+ Praktikatundide järgne eneseanalüüs pani rohkem läbi mõtlema erinevate vahendite ja keskkondade kasutegurile tunnis.

+ Olen saanud juurde palju mõtteid oma tundide läbiviimiseks.

+ Motiveeritud õpetajad on kõige parem seltskond koolitamiseks .

– November oli täis erinevaid üritusi ja käimisi ning seetõttu aega lihtsalt nappis.

– Järjekordne meeldetuletus: see, mis mulle on lihtne, ei pruugi seda olla teistele.

– Kõik vahendid ja  keskkonnad, mida tunnis kasutan, tuleb eelnevalt katsetada, ei tohi lihtsalt “peale lennata”.

Väike esitlus praktikast asub SIIN

 

PRAKTIKA EESMÄRGID JA PRAKTIKAKOHA TUTVUSTUS

Infotehnoloogia on mind alati huvitanud ning seepärast sai õppima asutud ka haridustehnoloogi erialal. Õpingute alustamisel oli minu peamine eesmärk arendada IT valdkonnas ennast ja koos sellega innustada  kolleege seda tegema.

Nüüd on käes praktikaaeg ja tuleb püstidada endale eesmärgid.

Minu eesmärgid praktikal:

 • Valmistan ette ja viin läbi ainetunnid kasutades digivahendeid.
 • Tundide läbiviimisel kasutan erinevaid keskkondi.
 • Viin läbi koolitusi õpetajatele digivahendite kasutamiseks õppetunnis.
 • Nõustan kolleege individuaalselt uute keskkondade kasutamisel.
 • Loon uue õppematerjali õpetajatele kasutamiseks

Praktika viin läbi oma töökohas Uuemõisa Lasteaed-Algkoolis.

Lasteaed-algkooli tutvustus asub SIIN

Praktika läbiviimisel saan kasutada arvutiklassi, projektorit ning 4 tahvelarvutit. Lisaks koolis olevatele seadmetele on muidugi võimalus VI klassis kasutada ka õpilaste endi omi. Kuna õpetan ainult esimeses ja kuuendas klassis loodusõpetust, siis praktikatunnid viin läbi ka nendes klassides.

ENESEHINNANG

Aeg on üle vaadata oma eesmärgid ja anda hinnang oma tegevusele:

EESMÄRGID

 • Soovin arendada endas oskusi, kuidas viia paremini oma haridustehnoloogilised tõekspidamised kolleegideni, et neilgi tekiks vajadus ennast selles suunas arendada- sellega tegelen pidevalt. Ise innustudes erinevatest võimalustest õppetööd mitmekesistada, on võimalik oma teadmisi viia ka kolleegideni.
 • Soovin õppida koostama juhendeid erinevatele keskkondadele ja nutiseadmetele- õppisin ja olen alati arvanud, et need on väga vajalikud õpetajatele, kes tunnevad end arvutite/nutiseadmete taga väga ebakindlalt. See on väga oluline haridustehnoloogi ülesanne.
 • Soovin õppida erinevaid metoodikaid efektiivseks haridustehnoloogiliseks nõustamiseks- sain teadmisi juurde

STRATEEGIAD

 • Osalen aktiivselt tundides ja rühmatöödes- osalesin aktiivselt kõigis rühmatöödes, kahjuks ühes kontakttunnis osaleda ei saanud
 • Teen kodutööd õigeaegselt ja panen need ka blogisse- need said küll alati õigeaegselt tehtud
 • Töötan läbi kursusematerjalid- Google drives olnud materjale küll 100 % läbi ei lugenud, aga nedega sai tutvutud küll.

HINDAMINE

Olen oma eesmärgid saavutanud, kui :

 • oskan erinevaid nõustamismeetodeid ja rakendan neid ka töös kolleegidega ning õpilastega- selles osas pean veel arenema, selleks oli ikka liiga vähe aega
 • minu kooli õpetajad kasutavad üha rohkem ja efektiivsemalt oma töös nutivahendeid- selle kursuse aja jooksul nüüd küll väga suurt hüpet toimunud ei ole, aga on näha, et nad üha enam innustuvad erinevatest vahenditest ja keskkondadest
 • oskan koostada juhendeid erinevate keskkondade ja nutiseadmete kasutamiseks- olen koostöös grupikaaslastega koostanud ühe juhendi ja oskan hinnata erinevate juhendite kvaliteeti. Igasugune juhendite koostamine võtab ikka väga palju aega.

Kokkuvõtteks võin öelda, et  olen saanud nii lühikese aja jooksul väga palju teadmisi enda jaoks ja kursus mulle meeldis. Meeldisid väga erinevad grupitööd ning tagasisideringid, mis olid väga positiivsed.

Ülevaade kooli koolitusvajadusest

Infotehnoloogia kasutamise kohta meie asutuses sai sel aastal küsitlus läbi viidud õpilaste, õpetajate, lapsevanemate ja vallavalitsuse ning volikogu seas. Toon siin välja, missugune oli koolitusvajadus õpetajate osas.

Õpetajate koolitusvajadus:

 • nutiseadmete kasutamine: nutitelefoni ja tahvelarvutite kasutamise võimalused erinevates ainetundides;
 • info erinevate äppide/programmide/keskkondade kohta ning nende lähem tutvustus ja läbiproovimine;
 • õppekavaga sobivad äppid;
 • koostöövõimalused internetis;
 • ajaveeb ja selle võimalused;
 • õppematerjalide loomine;
 • IT turvalisus (kuidas oma õpilasi probleemide ilmnemisel kõige paremini juhendada).

Pärast koolitusvajaduse väljaselgitamist alustas 4 õpetajat õppimist Haapsalu Kolledžis praktilise haridustehnoloogia täiendkoolitusel.

Lisaks sellele õpib hetkel Haapsalu Kolledžis 3 õpetajat haridustehnoloogia ümberõppe kursusel ning nende oskusi kasutades on  võimalik majas toimuvatel  sisekoolitustel    soovitud IT teemasid käsitleda.

Mis puudutab parendusettepanekutesse, siis tuleb läbi mõelda kuidas ja millal viia läbi individuaalnõustamisi, sest inimeste oskused/vajadused ning ka julgus katsetada/kasutada on IT valdkonnas väga erinev.

Valitud vahendid

Kui rääkida erinevatest juhenditest, siis mulle väga meeldivad igasugused audiovisuaalsed (video) juhendid. Uute keskkondade tundma õppimiseks on need minu arvates parimad. Lisaks audiovisuaalsetele juhenditele võivad juhendid veel olla tekstilised, visuaalsed (pildid, illustratsioonid) ning audio kujul.

Häid juhiseid juhendite koostamiseks  leiab Ingrid Maadverelt (need on ära toodud loetud materjalides)

Minu arvates peab üks juhend olema:

 • sobiva mahuga
 • asjakohane ja arusaadavalt esitatud, keeleliselt korrektne
 • loogiliselt üles ehitatud, liigendatud väiksemateks osadeks
 • sihtrühma arvestav
 • visuaalselt ilus
 • kvaliteetne

Keskkonnad, millele juhendid koostada:

moovly.com  animeeritud videode tegemine

toondoo.com koomiksite tegemine

tiki-toki.com ajajoon

www.powtoon.com  videod ja esitlused

Lugesin järgmisi materjale:

Google Drives “Juhend kvaliteetse e-kursuse loomiseks” ja “Juhend kvaliteetse õpiobjekti loomiseks

Juhend kvaliteetse e-kursuse loomiseks. Eesti Infotehnoloogia SA e-Õppe Arenduskeskus. Loetud aadressil http://www.ttk.ee/public/2008_kvaliteetse_ekursuse_loomise_juhend.pdf

Maadvere, I.(2012). Juhendi loomine – MS Word 2010. Vaadatud aadressil https://www.youtube.com/watch?v=rzQO5G77NZY

Maadvere, I.(2012). Juhendite loomine. Vaadatud aadressil https://www.youtube.com/watch?v=ZDgWe3qJ-_o

Õpileping (haridustehnoloogiline nõustamine)

EESMÄRGID

 • Soovin arendada endas oskusi, kuidas viia paremini oma haridustehnoloogilised tõekspidamised kolleegideni, et neilgi tekiks vajadus ennast selles suunas arendada.
 • Soovin õppida koostama juhendeid erinevatele keskkondadele ja nutiseadmetele.
 • Soovin õppida erinevaid metoodikaid efektiivseks haridustehnoloogiliseks nõustamiseks

STRATEEGIAD

 • Osalen aktiivselt tundides ja rühmatöödes
 • Teen kodutööd õigeaegselt ja panen need ka blogisse
 • Töötan läbi kursusematerjalid

VAHENDID/RESSURSID

 • Kursuse materjalid
 • Kursusekaaslased
 • Õppejõud
 • Nutivahendid
 • Aeg

HINDAMINE

Olen oma eesmärgid saavutanud, kui :

 • oskan erinevaid nõustamismeetodeid ja rakendan neid ka töös kolleegidega ning õpilastega;
 • minu kooli õpetajad kasutavad üha rohkem ja efektiivsemalt oma töös nutivahendeid;
 • oskan koostada juhendeid erinevate keskkondade ja nutiseadmete kasutamiseks.